Ważne: Korzystając z naszego serwisu akceptujesz używanie ciasteczek. Ok  Czytaj więcej.

Regulamin sklepu internetowego www.rollodin.pl


 

1.DEFINICJE

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.DOSTAWA

5.PŁATNOŚĆ

6.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.REKLAMACJA

9.DANE OSOBOWE

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych koniecznych do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dn.23.04.1964r(Dz.U.Nr 16,poz.93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT - osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO KLIENTA - pod strona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży miedzy Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9. SKLEP INTERETOWY - sklep internetowy Usługodawcydostępny pod adresem www.rollodin.pl za pośrednictwem którego klienta może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA -Rollodin Sp.z o.o. wpisana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Przedsiębiorców pod nr.KRS : 0000062414, Nr NIP 7422157242 , Nr Regon 280234821 , z siedzibą w 11-700 Mrągowo ul.Giżycka 5, adres poczty elektronicznej:info@rollodin.pl, nr telefonu: (+48)89 741 22 29.

1.11. STRONA - Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawieranaza pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.Postanowienie niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2.Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa z art.8 ustawy z dnia 18.07.2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002r Nr 144, poz.1204 ze zm.),a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4.Sklep internetowy prowadzony jest przez:

Rollodin Sp.z o.o.

ul.Giżycka 5

11-700 Mrągowo

Wpisaną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII WydziałGospodarczy KRS-

RejestrPrzedsiębiorców pod numerem KRS:0000062414

NIP: 7422157242

Regon: 280234821

e-mail: info@rollodin.pl

tel.:(89) 741 22 29

2.5.Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

- Konto Klienta w Sklepie internetowym,

- Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

2.6.Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  • -Komputer z dostępem do internetu,
  • Dostęp do poczty elektronicznej,
  • Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli,
  • Nowoczesna przeglądarka internetowa zwłączoną obsługą JavaScript i cookies

2.7.Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.8.Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9.Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.10.Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

2.11.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.

3.1.Ogłoszenia , reklamy , cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

3.2.Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki w tym podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazane w trakcie składania Zamówienia.

3.3.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4.W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocąinteraktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza. - W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres: ulica i numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

3.5.Złożenia Zamówieniaza pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularz pola "ZAMAWIAM".

3.6.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie :

  • potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem,
  • przyjmuje Zamówienie do realizacji-w tym momencie zostaje zawarta

Umowa sprzedaży.

- potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje

przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej(adres e-mail).

3.7.W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza - do momenty złożenia Zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. Wtym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

 

4.DOSTAWA

4.1.W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zastanie zrealizowana nie później niż w terminiedo 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

4.2.Sprzedawca dostarcza Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

- za pośrednictwem poczty lub

- za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4.3.Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.4.Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas proces składania Zamówienia.

 

5.PŁATNOŚCI

 

5.1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

- przelewem bankowym na konto Sklepu internetowego,

- szybkim przelewem internetowym - przelewy24.pl

 

Dane do przelewu bankowego:

Rollodin Sp.z o.o.

ul.Giżycka 5

11-700 Mrągowo

Bank PeKaO S.A. O/Mrągowo

62 1240 1617 1111 0010 1472 8719

 

5.2.W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części.

 

6.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

6.1.Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła

w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład pismo wysłane

pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

6.2.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

 

7.SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

7.1.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie , a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji , w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

8.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

 

8.1.Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży:

- Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umowa sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach

sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego(Dz.U.Nr 141, poz.1176 ze zm.).

8.2.Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: ul.Giżycka 5 , 11-700 Mrągowo, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@rollodin.pl, lub telefonicznie : (89) 741 22 29.

8.3.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedz Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

9.DANE OSOBOWE

 

9.1.Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Rollodin.pl oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

9.2.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101 z 2002r poz.926 z póź.zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 9.3.Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

10.1.Umowy zawierane przez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2.Produkty dostarczamy wyłącznie na terenie Polskim. Nie realizujemy wysyłek poza granice kraju.

10.3.Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwemzakładki zamieszczonej na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

10.4.Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem będąrozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. Jeżeli jednak nie byłoby to możliwe, zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

 

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny (89)741 22 29 lub e-mailowy: info@rollodin.pl