1.DEFINICJE

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.DOSTAWA

5.PŁATNOŚĆ

6.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.REKLAMACJA

9.DANE OSOBOWE

10.POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

11.RODO

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych koniecznych do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dn.23.04.1964r(Dz.U.Nr 16,poz.93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT - osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO KLIENTA - pod strona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży miedzy Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9. SKLEP INTERETOWY - sklep internetowy Usługodawcydostępny pod adresem www.rollodin.pl za pośrednictwem którego klienta może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA -Rollodin Sp.z o.o. wpisana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Przedsiębiorców pod nr.KRS : 0000062414, Nr NIP 7422157242 , Nr Regon 280234821 , z siedzibą w 11-700 Mrągowo ul.Giżycka 5, adres poczty elektronicznej:info@rollodin.pl, nr telefonu: (+48)89 741 22 29.

1.11. STRONA - Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawieranaza pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.Postanowienie niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2.Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa z art.8 ustawy z dnia 18.07.2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002r Nr 144, poz.1204 ze zm.),a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4.Sklep internetowy prowadzony jest przez:

Rollodin Sp.z o.o.

ul.Giżycka 5

11-700 Mrągowo

Wpisaną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII WydziałGospodarczy KRS-

RejestrPrzedsiębiorców pod numerem KRS:0000062414

NIP: 7422157242

Regon: 280234821

e-mail: info@rollodin.pl

tel.:(89) 741 22 29

2.5.Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

- Konto Klienta w Sklepie internetowym,

- Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

2.6.Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  • -Komputer z dostępem do internetu,
  • Dostęp do poczty elektronicznej,
  • Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli,
  • Nowoczesna przeglądarka internetowa zwłączoną obsługą JavaScript i cookies

2.7.Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.8.Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9.Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.10.Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

2.11.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.

3.1.Ogłoszenia , reklamy , cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

3.2.Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki w tym podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazane w trakcie składania Zamówienia.

3.3.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4.W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocąinteraktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza. - W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres: ulica i numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

3.5.Złożenia Zamówieniaza pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularz pola "ZAMAWIAM".

3.6.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie :

  • potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem,
  • przyjmuje Zamówienie do realizacji-w tym momencie zostaje zawarta

Umowa sprzedaży.

- potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje

przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej(adres e-mail).

3.7.W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza - do momenty złożenia Zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. Wtym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

 

4.DOSTAWA

4.1.W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zastanie zrealizowana nie później niż w terminiedo 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

4.2.Sprzedawca dostarcza Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

- za pośrednictwem poczty lub

- za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4.3.Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.4.Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas proces składania Zamówienia.

 

5.PŁATNOŚCI

 

5.1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

- przelewem bankowym na konto Sklepu internetowego,

- szybkim przelewem internetowym - przelewy24.pl

 

Dane do przelewu bankowego:

Rollodin Sp.z o.o.

ul.Giżycka 5

11-700 Mrągowo

Bank PeKaO S.A. O/Mrągowo

62 1240 1617 1111 0010 1472 8719

 

5.2.W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części.

 

6.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

6.1.Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła

w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład pismo wysłane

pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

6.2.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

 

7.SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

7.1.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie , a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji , w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

8.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

 

8.1.Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży:

- Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umowa sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach

sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego(Dz.U.Nr 141, poz.1176 ze zm.).

8.2.Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: ul.Giżycka 5 , 11-700 Mrągowo, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@rollodin.pl, lub telefonicznie : (89) 741 22 29.

8.3.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedz Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

9.DANE OSOBOWE

 

9.1.Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Rollodin.pl oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

9.2.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101 z 2002r poz.926 z póź.zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 9.3.Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

10. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług serwisów internetowych firmy

ROLLODIN Sp. z o.o., ul. Giżycka 5, 11-700 Mrągowo, Wpisaną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS-Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000062414, NIP: 7422157242, Regon: 280234821, e-mail: info@rollodin.pl

 

Użytkownik: Osoba korzystająca z serwisu

Serwis: Strona internetowa lub system internetowy z którego korzysta użytkownik

 

Administratorem danych osobowych i operatorem serwisu jest:

ROLLODIN Sp. z o.o., ul. Giżycka 5, 11-700 Mrągowo, Wpisaną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS-Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000062414, NIP: 7422157242, Regon: 280234821

 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

• poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

• poprzez gromadzenie plików “cookies”

 

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, złożenia zamówienia lub marketingowego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.

O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają

niezależnie od serwisu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

W razie wątpliwości lub pytań wynikających z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce kontaktowej.

 

10.1 PLIKI COOKIES

Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

- możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu , dzięki której użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

-  dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

- do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

- dostosowania treści reklamowych w formie tekstowej i graficznej  przy wykorzystaniu remarketingu (m. in. Google Analytics, Facebook)

 

Pliki cookies które wykorzystujemy:

- pliki niezbędne do działania strony i systemu internetowego - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie serwisu np. logowanie, nawigowanie

- pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z serwisu

- pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;

- pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez serwis lub przez współpracujące z serwisem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.

- pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+), z których korzystasz, z serwisem.

Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

- Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 

11.RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

W związku z nadchodzącymi zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza twoje dane ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Rollodin Sp.z.o.o. z siedzibą przy ul.Giżyckiej 5 , 11-700 Mrągowo

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane ?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art.6 ust.lit a ogólnego rozporządzenia o ochrnie danych w środowisku informatycznym), co oznacza ,że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpeczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych , np.w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych , wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane odobowe będą przechowywane i przerwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, bądz żadania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także żądania ich przeniesienia.

Jakie masz prawa ?

W związku z przetwarzaniem przez Rollodin Sp.z o.o. Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień :

- możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy twoje dane.

- możesz zażądać sprostowania Twoich danych ( jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły ), ich usunięcia ( jeśli nie ma podstawy do tego , aby Rollodin Sp.z o.o. je przetwarzało) lub ograniczenia przetwarzania ( jeśli chcesz aby Rollodin Sp.z o.o. przetwarzało Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie , do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych , a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowywane w związku z twoimi roszczeniami)

- w przypadku , gdy przetwarzanie twoich danych przez Rollodin Sp.z o.o. odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić sie takiemu przetwarzaniu; Jeśli uważasz ,że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym.Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Uczestników.Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jak możesz się z nami skontaktować? Rollodin Sp.z o.o. udostępnił adres mailowy , podktórym możesz się skontaktować w celu uzyskania ważnych informacji adres e-mail : info@rollodin.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania twoich danych osobowych.Ponadto , zawsze możesz napisać na adres : Rollodin Sp.z o.o., ul.Giżycka 5 , 11-700 Mrągowo.

 

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1.Umowy zawierane przez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2.Produkty dostarczamy wyłącznie na terenie Polskim. Nie realizujemy wysyłek poza granice kraju.

11.3.Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwemzakładki zamieszczonej na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

11.4.Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem będąrozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. Jeżeli jednak nie byłoby to możliwe, zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

 

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny (89)741 22 29 lub e-mailowy: info@rollodin.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności zawartą w regulaminie.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.